ചെറുധാന്യമാഹാത്മ്യംകൈപുസ്തകം മൂന്നാം പതിപ്പിലേയ്ക്ക്

ഒരു ലക്ഷം വീടുകളിൽ മില്ലറ്റ്സ് & വെൽനസ് സന്ദേശം എത്തിക്കുന്നതിനായുള്ള യാത്രയുടെ പ്രഥമ സംരംഭമായ ചെറുധാന്യമാഹാത്മ്യം പുസ്തക വിതരണ യജ്ഞത്തിൽ ജില്ലാ തലത്തിൽ പങ്കാളികളായവരുടെ ഫോൺ നമ്പരാണ് ചുവടെയുള്ളത്.

പുസ്തക വിതരണ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി 50 പുസ്തകം എങ്കിലും ജില്ലയിൽ വിപണനം ചെയ്യാൻ തയ്യാറുള്ളവർക്ക് ഈ യാത്രയിൽ പങ്കാളിയാകാം.

സന്നദ്ധതയുള്ളവർ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 9072302707 എന്ന വാട്സ് ആപ്പ് നമ്പരിൽ പേരു്, മേൽവിലാസം, ഫോൺ / വാട്സ് ആപ്പ് നമ്പർ, ഇ.മെയിൽ എന്നിവ എത്രയും വേഗം അയച്ചു തരിക.
👇👇👇
രണ്ടാം പതിപ്പ് ഏതാനും കോപ്പികൾ മാത്രമാണ്
സ്റ്റോക്കുള്ളത്.
👆👆👆

സ്നേഹപൂർവ്വം

പങ്കജാക്ഷൻ എൽ
ഡയറക്ടർ, ശാന്തിഗ്രാം
www.santhigram.org

തിരുവനന്തപുരം: 9387391082, 9447151888, 9447154338, 7907229138, 9008019016.

കൊല്ലം: 9744639373, 9847530274

ആലപ്പുഴ : 9497109356, 9847533424,

പത്തനംതിട്ട: 7907790400

കോട്ടയം: 9447368556, 9961189240, 9400213141

ഇടുക്കി : 9447173843, 8281681204

എറണാകുളം : 9847342671, 9947325578

തൃശൂർ : 0487-2422974, 9495026478

പാലക്കാട് : 9288181655, 9446583106

മലപ്പുറം: 9446670960, 9349791238

കോഴിക്കോട് : 9447338173, 9495534089

വയനാട് : 9447082700, 9544730736

കണ്ണൂർ: 9497288652, 9447126919

കാസർഗോഡ് : 9495373548, 9496239096

Comments

comments