നാട്ടുവൈദ്യത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനായി 2019 ജൂൺ 27 ന് തൃശൂർ മുൻസിപ്പൽ സ്റ്റാന്റിൽ നടത്തുന്ന സൂചനാ സത്യഗ്രഹം കേരളത്തിലെ നാട്ടറിവ് വിദഗ്ധരുടെയും നാട്ടുവൈദ്യന്മാരുടെയും അവരെ സ്നേഹിക്കുന്ന വരുടെയും സ്വാഭിമാന സത്യഗ്രഹമാണ്.

Comments

comments