മുല്ലൂർ സുരേന്ദ്രൻ പരിസ്ഥിതി പുരസ്ക്കാരം

സംസ്ഥാനതല ഫോട്ടോഗ്രാഫി മത്സരം, ജില്ലാതല ഹരിതവിദ്യാലയ പുരസ്ക്കാരം നാമനിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു

Nomination and Entries Invited for MULLOOR SURENDRAN PARISTHI PURSAKARAM 2015

State level Photography Competition for School students & District level Environment friendly (Haritha vidhalayam) School at LP-UP & HS-HSS level

Last date of Application: 25.09.2015

Contact Persons

Photography Competition
Shri. Biju Karakkonam (Convener)
E-mail: bijudreamworlds@gmail.com, (M) 9895545858, 8089316145

Environment friendly School (Haritha vidhalayam)
Shri. Mukkola Retnakaran, Chairman
E-mail: santhigramkerala@gmail.com, (M) 9447777986,

Santhigram school of Ecology office
0471- 2269780, 6452511

Sponsored by

Malabar Botanical Garden, Kozhikkode &
CCDU, Water Resource Department, Govt. of Kerala

Downloads:

 

Comments

comments